धनुषा : नगराईन नगरपालिकामा दर्ता र चलानी किताबमा खाली ठाउँहरु छाडेपछि..