जिउँदै मान्छेलाई मृत्यु भएको भन्दै सरकारी कागजात तयार भएपछि